22-09-2021

தமிழுக்கு முன்னுரிமை என்று செயல்படும் தமிழ்நாடு அரசின் முயற்சிகளில் ஒன்றான, இருமொழிகளில் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) அரசு இணையதளங்களை இனி மக்கள் பார்க்க முடியும். இருமொழிகளில் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு அரசு நிதித்துறையின் இணையதளம் http://tnbudget.tn.gov.in

10-09-2018

Honble Chief Minister chaired a conference on skill development and placement opportunities for Engineers and released the Information Communication Technology Policy-2018